Tillbaka


Verksamhetsberättelse 2006:

Medlemsantal
Antalet medlemmar har under året varit 241 av 280.

Årsmötet
Årsmötet hölls den 15 november 2005 i Spånga Folkan där 31 personer deltog.
Efter mötet bjöds deltagarna på smörgåstårta med öl.
Den valda styrelsen fick i uppdrag av årsmötet att tillse så föreningen fick en kassör då detta saknades och ingen av styrelsen ville åta sig denna uppgift.
Det gjordes ett medlemsutskick med ett nödrop vilket gav positivt resultat.
Styrelsen kunde konstituera sig på ett möte den 15 december då Gunilla Kinnestrand valdes som kassör.

Medlemsavgiften
Medlemsavgiften var oförändrad, d v s 100 kr/år.

Styrelsemöten
Under verksamhetsåret har det hållits sju protokollförda möten.

Valborg
Valborgsmässofirandet genomfördes traditionsenligt. Inte heller i år fanns någon kör som kunde ställa upp så Carl-Olov Fägerlind ställde upp som musikant och allsångsledare och Enebyborna fick själva stå för skönsången. Korv och godis fanns till försäljning och flera hundra personer infann sig till den praktfulla brasan.
Spånga-Flysta villaägareförening deltog inte i firandet i år och bidrog inte heller ekonomiskt till arrangemanget.

Midsommarfirande
Midsommarfirandet arrangerades enligt tradition av Bromma Kyrkas Villaägareförening.

Släpkärra
Hos Peter Bergström T. 37 22 47 på Dr Abrahams väg 110 finns en släpkärra som alla medlemmar får låna utan kostnad.
Lånet innebär dock att släpet ska lämnas tillbaka i oskadat och urstädat skick. Släpet har nyttjats väl under året. Om fel skulle uppstå får låntagaren stå för reparation.

Utlåningsmateriel
För utlåning har följande gemensamma materiel funnits hos Johan Modig
Kombinationsstege + tillbehör (9 m + 4 m)
Aluminiumstege 5-10 m
Kompostkvarn
Sekatör med långa skänklar
Betongvält
Tapetbord
Märkapparat för stöldbegärligt gods (2 st)
Korvlåda (elektrisk)
Grill
Serverings- och försäljningstält
Två hopfällbara bord
Avloppsrensare, modell större
Avloppsrensare, liten
Batteridriven megafon
Hållare för sopsäckar, 2 st

Bokning sker hos materielförvaltaren.

Samverkan mot brott
Samverkan mot brott bedrivs i grannsamverkans regi där huvudkontaktman är Inger Mohlin, Enebyvägen 11.
Under hela året har det saknats blockchefer. Polisen har framfört önskemål om omstrukturering av grannsamverkansprojektet.
Polisen vill via en kontaktperson distribuera information elektroniskt, för att snabbare nå ut med information.

Hemsida
Styrelsen har påbörjat arbetet med en hemsida åt föreningen. Sidan planeras innehålla Enebyhistorik, aktuellt i området, materialförteckning över gemensamma inventarier,
protokoll från styrelse och årsmöte samt kontaktuppgifter till styrelsen och information från Närpolisens grannsamverkansprojekt.
Utskick kommer även fortsättningsvis ske i pappersformat.

Buss 113
Under året stoppade Arbetsmiljöverket trafiken på linje 113 över flygfältet, då det ansågs farligt att passera startbanan. Det vindskydd som fanns var undermåligt och man kom inte överrens om vem som skulle betala för ett nytt; Luftfartverket, SL eller markägaren Stockholms Stad. Styrelsen bevakade frågan och kontaktade de inblandade parterna för att påskynda en lösning. Efter flera månader utan busshållplatsen Dr. Abrahamsväg löste sig situationen och buss 113 återgick till sin normala tur.

Beckomberga
Nya bostäder byggs i den gamla sjukhusparken runt Beckomberga.
Detaljplaner har funnits till beskådande på Tekniska nämndhuset och på Brommaplans bibliotek för den som varit intresserad och det har även varit en utställning i Grindstugan för allmänhetern.
Gångvägen till och från skolan inne på området har byggbolaget hela tiden försökt göra så trafiksäker som möjligt för våra Enebybarn.
Boende invid Spångavägen har haft klagomål på den ökade trafiken som kommer att bli samt planerna på en rondell vid Hjortronvägen för att underlätta för in och utpassering från området. Styrelsen har varit i kontakt med Bromma Stadsdelsnämnd kring detta.
Precis som i fallet Torntrappan så är det de boende själva som måste överklaga bygglov och detaljplaner. Styrelsen har begärt trafikmätningar vilket genomfördes våren 2006 på Dr. Abrahamsväg. Mätningen är ett referensvärde för framtiden, om genomfartstrafiken ökar och vi då önskar åtgärder från kommunen.
Kommunen bygger ett buller plank vid Spångavägen.

Sopstation Torntrappan
Under nästan fyra års tid har vi levt med hotet om en återvinningscentral på Torntrappan (det lilla industriområdet på Bällstavägen precis innan flygplatsområdet)

I maj 2003 beviljas bygglov, två månader senare har 255 st. överklaganden från boende i Brommakyrka och Eneby inkommit. Det inkom även ca 400 negativa skrivelser till länsstyrelsen under 2003-2004. Renhållningsnämnden lämnar i mars 2004 in reviderad ansökan till länsstyrelsen. I juni 2004 lämnas ett remissvar från Miljö- och hälsoskyddsnämnden där man avstyrker ansökan. I januari 2005 beslutar renhållningsnämnden att begära tillståndsansökan vilande hos Länsstyrelsen I juni 2006 ger renhållningsnämnden förvaltningschefen i uppdrag att återlämna Torntrappan till Markkontoret samt dra tillbaka tillståndsansökan får ÅVC Torntrappan. Där med är ärendet avslutat. Återvinningscentralen kommer inte att byggas på tomten Torntrappan.

Vi vill på detta sätt rikta ett stort tack till Anne-Marie Melander i Eneby som oförtrutet och med stor envishet och engagemang kämpat mot i alla instanser och satt sig in i all byråkrati. Anne-Marie och representanter från Bromma kyrka villaägareförening har gjort ett mycket bra jobb. Tack också alla som bidragit med extra pengar till advokatkostnaderna och ni som deltog i demonstrationen på Bällstavägen.Styrelsen september 2006