2006

Tillbaka

Verksamhetsberättelse 2006

Årsmötesprotokoll 2006 (pdf)  
Resultat- och balansräkning
Motioner1
Motioner2

 

Protokoll från Eneby trädgårdsförenings årsmöte tisdagen den 21 november 2006 i Spånga Folkan

 Antal närvarande medlemmar: 20
Föreningens ordförande Gunnar Häger började med att hälsa alla närvarande välkomna. Det bjöds på smörgåstårta och därefter förklarades mötet öppnat.
 

 1. Val av ordförande
  Till ordförande valdes Bengt Kaspár
   
 2. Val av sekreterare
  Till sekreterare valdes Karin Sjölinder
   
 3. Val av två personer, tillika rösträknare att jämte ordförande justera protokollet
  Till justeringsmän valdes Emily Carey samt Carl-Olof Fägerlind
   
 4. Fråga om årsmötets behöriga utlysande
  Mötet ansåg att kallelse var utsänd i tid och att mötet därför var behörigen utlyst.
   
 5. Styrelsens verksamhetsberättelse
  Styrelsens verksamhetsberättelse var utsänd tillsammans med kallelsen. Ordförande gick igenom berättelsen och frågade om synpunkter.
   
 6. Fastställande av verksamhetsberättelse
  Verksamhetsberättelsen godkändes och lades till handlingarna.
   
 7. Ekonomisk redogörelse
  Kassören Gunilla Kinnestrand redogjorde för resultat- och balansrapport .
   
 8. Revisionsberättelse
  Revisorn Frank Waltersson läste upp revisionsberättelsen som godkändes och lades till handlingarna.
   
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
  Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året i enlighet med revisorns förslag
   
 10. Val av styrelse
  Till ordinarie ledamöter på två år valdes
  Gunnar Häger nyval 2 år
  AnnaCarin Carlén omval 2 år
  Karin Sjölinder nyval 2 år
  Gunilla Kinnestrand omval 2 år
  Mikael Collin nyval 2 år
  Anne-Marie Melander, omval 2 år
   
 11. Val av styrelsesuppleanter
  Andreas Gretander nyval 1 år, suppleant
  Carl-Olof Fägerlind nyval 1 år, suppleant
   
 12. Fråga om budget, arvoden samt medlemsavgifter
  Då punkt 12, 16 och motioner under punkt 17 alla hängde ihop så drog
  kassören Gunilla kommande budget och förklarade hur styrelsen tänkt med sina budgetförslag gällandes höjda medlemsavgifter samt arvoden. Se även separat bilaga på motioner. I övrigt fanns inga synpunkter och årsmötet godkände höjning av styrelsens arvoden.
  Frågan väcktes också angående släpkärran och en eventuell avgift. Styrelsen fick i uppdrag att utreda frågan.
   
 13. Val av materielförvaltare
  Till materielförvaltare valdes Johan Modig, Dr. Abrahamsv. 56.
   
 14. Val av valberedning
  Till valberedning valdes avgående styrelsemedlemmar. Tomas Gidhammar samt Göran Sandberg som blir sammankallande.
   
 15. Val av revisor och revisorssuppleant
  Till dessa poster omvaldes Frank Waltersson och Leif Lagerkvist.
   
 16. Fastställande av medlemsavgiften för kommande verksamhetsår
  Se även punkt 12.  Medlemsavgiften godkändes av årsmötet att höjas till 150:- enligt motion från styrelsen. Se bilaga.
   
 17. Övriga ärenden, vilka i behörig ordning hänskjutits till årsmötet
  Motion angående bildande av festkommitté. Styrelsen får i uppdrag att bilda en festkommitté så vi kan få igång lite fler nya aktiviteter för Enebyborna. Engagemang och uppslutning har inte varit den bästa de senaste åren och lite nya idéer kanske kan råda bot på detta.
  Motion angående överföring av ansvaret för ”samverkan mot brott” till Styrelsen.  Polisen önskar sända all information elektroniskt till en enda kontaktperson och för att få ut information snabbt på hemsidan och i samband med övriga utskick så bestämdes på årsmötet att styrelsen övertar ansvaret.
  En oanmäld motion togs upp angående häckar och det faktum att vi har haft olyckstillbud pga av stora, skymmande häckar utmed gatorna. Det är gatu- och fastighetskontorets ansvar och vår ordförande berättade då att han har skickat en skrivelse dit angående just detta. Årsmötet gav styrelsen i uppdrag att bevaka detta och skicka påminnelse till Enebyborna om vikten att hålla sikten fri och trottoarer framkomliga även för barnvagnar och synskadade. Dessutom ombads styrelsen att påpeka 30 km gränsen på våra lokalgator. Även vår närmiljö i parker och gångvägar börjar gro igen. Det konstaterades att om man ringer parkförvaltningen så brukar de komma ut och röja just den specifika platsen man klagat på.
   

Styrelsen ville också avtacka avgående styrelsemedlemmar genom att utdela varsin liten present.
Bengt Kaspár avtackas med detta protokoll för som vanligt väl genomfört ordförandeskap på årsmötet

Motioner från från styrelsen 05/06 till Eneby Trädgårdsstadsförenings årsmöte den 21 november 2006.

Höjning av medlemsavgiften
Styrelsen föreslår årsmötet att höja medlemsavgiften till 150 kr/år och medlem. Orsaken är den allmänna prishöjningen i samhället samt för att balansera budgeten år 06/07. Några kostnader har ökat, t ex släpvagns underhåll och arvoden. Styrelsen önskar också större utrymme för ”övriga arrangemang”, vilket skulle kunna vara en stadsvandring, picknick eller fest.
Den tidigare intäkten för deltagande i Valborgsmässofirandet från Sundby-Flysta Villaägareförening har också försvunnit, då de från och med i 2006 ordnar eget firande.
Styrelsen gör bedömningen att antalet medlemmar inte påverkas av en höjning.

Höjning av arvoden till styrelse, materialförvaltare, släpvagnsansvarig samt revisor
Styrelsen föreslår årsmötet att höja arvodena till 999 kr/år för styrelseledamöter (500kr), materialförvaltare samt släpvagnsansvarig (750 kr) samt till 500 kr för revisor alternativt revisorssuppleant (250 kr).
Orsaken till höjningen är den allmänna prishöjningen, arvodena har legat på samma nivå åtminstone sedan 97/98. Det  är idag svårt att hitta styrelseledamöter. Tidigare arvoden inom parentes.

Bildande av festkommité
Styrelsen föreslår årsmötet att om intresse finns bland medlemmarna under året 06/07 få  bilda en festkommitté. Syftet är att enklare kunna arrangera evenemang och kunna arrangera fler aktiviteter inom föreningens regi. Idag ligger alla praktiska arrangemang på de åtta styrelseledamöterna. Det har under året 05/06 varit svårt att ha tillräckligt med gemensam tid för att kunna få ihop t ex en fest.
En styrelserepresentant skulle ingå i festkommittén samt andra intresserade medlemmar. Föreningen kan lämna mindre ekonomiska bidrag till eventuella arrangemang och fester, men finansiering kommer i huvudsak att bestå av att deltagare betalar självkostnadspris. 

överföring av ansvaret för grannsamverkan till styrelsen i Eneby trädgårdsstadsförening.
Bakgrund
Styrelsen har varit i kontakt med närpolisen för att undersöka hur man ser på verksamheten i grannsamverkan. Det svar vi fick är att man önskar en enkare handläggning via e‑post och en enklare organisation. Det system som vi har idag med ”blockchefer” har klara brister bl a eftersom flera poster är obemannade, vilket också medför bristande indirekt kontakt med de boende i området.
Eftersom styrelsen arbetar med att utforma en hemsida på Internet, bl a för att ge snabb och aktuell information till medlemmarna faller det sig naturligt att ansvaret flyttas över till styrelsen.

Styrelsens förslag

Styrelsen föreslår de närvarande på årsmötet: