2007

Tillbaka

Årsmötesprotokoll 2007 (pdf)
Verksamhetsberättelse 2007 (pdf)

Protokoll från Eneby Trädgårdsstadsförenings årsmöte söndagen den 25 november i Spångafolkan

Antal närvarande medlemmar 24

Årets möte började med en föreläsning om fornlämningar i vårt närområde av Mats Hansson från Bromma hembygdsförening.

Därefter bröts för kaffe o äppeltårta och det egentliga årsmötet kunde börja. Ordförande Gunnar Häger började med att hälsa alla välkomna och lämnade över ordet till Bengt Kaspar efter punkt 1 nedan.

 1. Val av ordförande
  Till ordförande valdes Bengt Kaspár
   
 2. Val av sekreterare
  Till sekreterare valdes Karin Sjölinder
   
 3. Val av två personer, tillika rösträknare att jämte ordförande justera protokollet
  Till justeringsmän valdes Karin Kaspar samt Anne-Marie Melander
   
 4. Fråga om årsmötets behöriga utlysande
  Mötet ansåg att kallelse var utsänd i tid och att mötet därför var behörigen utlyst.
   
 5. Styrelsens verksamhetsberättelse
  Styrelsens verksamhetsberättelse var utsänd tillsammans med kallelsen. Ordförande gick igenom berättelsen och frågade om synpunkter.
   
 6. Fastställande av verksamhetsberättelse
  Verksamhetsberättelsen godkändes och lades till handlingarna.
   
 7. Ekonomisk redogörelse
  Kassören Gunilla Kinnestrand redogjorde för resultat- och balansrapport .
   
 8. Revisionsberättelse
  Revisionsberättelsen lästes upp av ordförande och lades till handlingarna.
   
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
  Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året i enlighet med revisorns förslag
   
 10. Val av styrelse
  Till ordinarie ledamöter på två år omvaldes
  AnnaCarin Carlén
  Gunilla Kinnestrand
  Anne-Marie Melander
  Kvarstår sedan föregående år
  Gunnar Häger
  Karin Sjölinder
  Mikael Collin

   
 11. Fråga om arvoden
  Förslag från styrelsen om oförändrat arvode vilket godkändes av årsmötet.
  Det vill säga 999:- per styrelsemedlem, materialförvaltare och släpvagnsansvarig samt 500:- till revisor och revisorssuppleant

   
 12. Val av styrelsesuppleanter
  Andreas Gretander omval 1 år, suppleant
  Kristina Gunnarsdotter nyval 1 år, suppleant
   
 13. Val av materielförvaltare
  Ny materielförvaltare krävs då Johan Modig bett att få bli entledigad från uppdraget.  Förslag från valberedningen har lämnats på lite olika personer som kanske kan bearbetas ytterligare men ingen har anmält sig som frivillig. Styrelsen får lösa frågan på bästa sätt.
   
 14. Val av valberedning
  Till valberedning valdes Carl-Olof Fägerlind samt  Göran Sandberg (sammankallande).
   
 15. Val av revisor och revisorssuppleant
  Till dessa poster omvaldes Frank Waltersson och Leif Lagerkvist.
   
 16. Budget och fastställande av medlemsavgiften för kommande verksamhetsår. Årsmötet godkände budget och fastställde årsavgiften oförändrad till 150:-.
   
 17. Övriga ärenden, vilka i behörig ordning hänskjutits till årsmötet
  Motion nr 1
  . En medlem önskar att styrelsen undersöker frågan om vi ska ta in offert på fiberkabel in i området. Styrelsen ställer sig positiv till denna fråga och undersöker saken närmare och återkommer till föreningen med lite mer information.
  Motion nr 2. Erik Thorén önskar att styrelsen påtalar för kommunen att städningen lämnar en del övrigt att önska.  Området vid Klarbärsvägen /Plommonvägen och borta vid Majsbrasan ser ganska risigt åt. Även vissa partier på Enebyvägen har buskagen fått växa sig stora. Styrelsen kommer att skicka en skrivelse till stadsdelsförvaltningen. Man kan också som privatperson ringa till kommunen och påtala brister i specifika områden så brukar det komma någon och röja undan.

  Motion nr 3. Erik Thorén önskar att föreningen skickar in en skrivelse där vi protesterar mot det nya avtalet med Bromma flygplats. Främst gäller det att avtalet kommer att gälla i 30 år och att man inte tagit buller och miljöproblemen på allvar. Styrelsen vill inte skriva under på det befintliga förslaget och tycker inte att det är en fråga där styrelsen kan agera som representant för hela Eneby. Det blev omröstning om huruvida styrelsen ska agera i frågan. Resultatet blev nej och motionen avslogs. Detta förhindrar självklart inte enskilda initiativ i frågan  
   

Inger Molin vill också påtala att skyltar för ”samverkan mot brott” måste hållas hela och rena. De skyltar som man kommer åt har dock styrelsen redan bytt ut.

 

Den ständigt återkommande frågan om häckar som skymmer sikten och försvårar framkomligheten på trottoarer togs upp. Slutsatsen av diskussionen blev att styrelsen inte kan agera polis och klippa häckar utan tomtinnehavarens medgivande. Däremot har föreningen införskaffat en elektrisk häcksax för utlåning och en person har dessutom anmält sig som frivillig ifall någon skulle behöva hjälp med klippningen. Styrelsen bifogar också till vårens utskick anvisningar från stadsdelsförvaltningen hur häckar i anslutning till vägar och trottoarer ska se ut.

Bengt Kaspár avtackas med detta protokoll för som vanligt väl genomfört ordförandeskap på årsmötet