Bilder från Eneby - Fornlämningar 2007-08

Tillbaka

 

Under sensommaren 2007 upptäcktes nya fornlämningar i Eneby. Nils Ringstedt och
Mats Hansson från Bromma hembygdsförenings fornlämningsgrupp har varit och mätt
upp och beskrivit gravfältet och anmält det till Stockholms Stadsmuseum och Riksantikvarieämbetet.
Gravfältet har nu blivit registrerat som fornlämning nummer 618 i Stockholm.
Detta innebär att området åtnjuter visst lagskydd, man ska ta hänsyn till det vid
exploatering och det är enl. fornminneslagen från 1988 förbjudet att göra åverkan på dessa fornlämningar.


Fotograf Mats Hansson

Gravfältet mäter 55x135 meter och täcker i stort sett hela mittre och nordvästra delen av skogsknallen bakom Grubbs, i kvarteret "Hjässan",
och precis på gränsen mellan Eneby och Bällsta. Gravfältet består av 11 stensättningar (gravar), i allmänhet runda eller ovala, och ofta ganska
ofyllda, dvs. de syns ibland som låga stenringar (kallas "kantkedjor" av arkeologerna), ibland ganska svåra att upptäcka om man inte vet vad man
ska leta efter. På högsta punkten, i krönläge, ligger en avvikande stensättning som är något större och med mer ordentlig fyllning av sten.
Denna bedömer vi kan vara från yngre bronsålder (1000-500 f.Kr.), de övriga stensättningarna är mer troligt från äldre järnålder,
dvs. århundradena närmast före och efter Kristi födelse.

Fyndet av gravfältet är i själva verket unikt i Bromma, på två sätt: Dels har man inte hittat något "nytt" gravfält i Bromma sedan 1970-talet
(även om vi varje år upptäcker någon enstaka, tidigare okänd, fornlämning). Dels är denna typ av gravfält mycket ovanlig i Bromma,
de flesta gravfält är från yngre järnålder, i allmänhet vikingatid (likt gravfält nr. 52 i området, det med den fina "bautastenen"), ofta med jordfyllda högar.
Om gravfältet på "Hjässan" är från äldre järnålder, vilket Nils och Mats tror, så är det just från en tid då vi hittills saknat tydliga gravfält i Bromma
(finns däremot i Spånga och Järfälla).

I fornlämningsregistret finns nu lämningen medtagen. Länk

Referat från Mats Hanssons fornlämningspresentation vid årsmötet 2007

Vid årsmötet 2007 gjorde Mats Hansson en presentation av fornlämningar i Bromma med speciellt fokus på Eneby. Mats är civilingenjör, fritidsarkeolog och medlem i Bromma Hembygdsförening.

Nya forntidsfynd i Eneby
Under sommaren 2007 gjordes nya fynd från forntiden i Eneby, totalt 11 st stensättningar. Så många gravar på en samlad plats tyder på att det varit en gravplats. Fynplatsen är norr om tidigare Grubbs handelsträdgård i sluttningen mot kvarteret Hjässan. Det är inga monumentala gravar, utan ganska oansenliga stencirklar av gammalt datum. Det mesta är helt övervuxet och delar befinner sig i ett hasselsnår. Dessa stensättningar har inte varit kända tidigare. De är nu anmälda till Riksantikvarieämbetet som numrerat dem (nr 618) och registrerat fyndet i fornlämningsregistret. Även Stockholms stadsmuseum har fått anmälan om fynden. En arkeolog från Stadsmuseumet har undersökt platsen.

Åldern på de nya gravarna varierar, men de är troligen från perioden ca år 0 till år 1000. En grav är en typisk bronsåldersgrav, en så kallad mittblocksgrav placerad högst på krönet. En annan grav kan vara från järnåldern, då den består av kantkedjor av sten.
Enligt muntlig tradition i Eneby ska stensättningarna vara skyttegravar från andra världskriget. Det är dock något som inte arkeologerna håller med om.

Det är inte aktuellt att göra någon arkeologisk utgrävning, däremot gäller Lag om kulturminnen mm (1988:950) vilket kan påverka de boende i Eneby då gravplatsen får skyddad status. En fornlämning får inte skadas, exploateras eller övertäckas. Det finns också skyddsgränser inom vilka det är mycket svårt att få bygga.

Historiska utblickar i Bromma
Idag kan vi ganska säkert säga att det i forntiden fanns 14 st gårdar i Bromma. De gårdarna kan härledas bakåt ända till vikingatiden. Det som härleds är bl a gravfält, namn och annat juridikum. Gravfälten låg alltid nära bosättningarna. Vissa av gårdarna levde kvar vid tidig medeltid och i en skrift från 1345 nämns Eneby och bonden Ingmar.

Namnet Eneby är typiskt för en jänåldersbosttning. –by står för bo, gård eller byggnad.

>I Eneby finns flera större gravfält, varav det största är i Enebyskogen. Hela skogsdungen består av gravar, totalt ca 35 olika fornlämningar. Enebyskogen inventerades 1943. Ett par av gravarna är utgrävda. Det är brandgravar, dvs gravar är från tiden före kristendomen. Rapporter om utgrävningarna och fynd finns hos Stadsmuseumet. Bautastenen på den största av gravarna är från yngre järnåldern.

Andra fornlämningar är en stor gravhög mellan Mullbärsvägen och Enebyvägen och ett bronsåldersröse höst upp på krönet på Krusbärsvägen. Då Eneby stadsplanerades togs hänsyn till detta och fornminnena har bevarats och tillåtits påverka utformningen av området.
Vid pennan Gunilla Kinnestrand