Aktuellt

Här presenteras aktuell information om evenemang eller annan information som kan vara bra för oss i Eneby att känna till.

Information om planerade kedjehus på ängen vid Enebyvägen
Information om nya avtalet för Bromma flygplats 2007-12-04
Information angående Beckomberga 2006-12-14  


__________________________________________________________________________________________________________
Irländarna är här! 5 maj 2012

Polisen var där på lördagsmorgonen.
Enligt uppgift från Polisens ledningscentral vid halvtretiden på eftermiddagen "jobbar man på det",
men de kunde inte lämna någon uppgift om när avhysning kunde ske.

Länk till förra årets information

__________________________________________________________________________________________________________
Asfaltsarbetarna har kommit till Bromma - igen!

Uppdaterat: Samtliga personer blev avhysta onsdagen 27 april.
Därefter kom stadsdelens entreprenör och städade hela området snabbt och duktigt.

Cirka 40 husvagnar anlände den 21 april 2011 till ängen bakom Blomsterlandet.

Vi varit i kontakt med polisen och med kommunen.
Västerortspolisen har varit där och skrivit en rapport, men markägaren (Stockholms stad) måste först göra en anmälan.
Stadsdelsförvaltningen kan inte göra något förrän efter påskhelgen.

Polisen varnar liksom tidigare år för att anlita dessa oseriösa hantverkare.

Länk till förra årets information

__________________________________________________________________________________________________________
Ny bom mellan Vinbärsvägen och Spångavägen
I ett svar på ett brev från föreningen lovar Trafikkontoret attsätta upp en ny bom
eller annat hinder mellan vändplanen på Vinbärsvägen och Spångavägen.

Den bom som tidigare funnits togs bort i samband med att ett bullerplank sattes upp vid Spångavägen.
Sedan dess har cykel- och gångvägen använts av bilister som smitväg.

__________________________________________________________________________________________________________
Asfaltsarbetarna har kommit till Bromma - anlita dem inte!

Uppdaterat: Samtliga personer blev avhysta måndagen 17 maj 2010. Dagen efter kom kommunen och städade.

Ett tjugotal husvagnar med asfaltsläggare slog läger den 7 maj 2010 på ängen bakom Blomsterlandet.
Nedskräpningen, hoten och lurendrejerierna är redan i full gång.

Exploateringkontoret är förvaltare av stadens mark och handlägger ärendet med hög prioritet.
De var på plats morgonen den 11 maj tillsammans med Bromma närpolis, som samlade in
id- och passuppgifter för att göra en avhysning så snart det är möjligt.
Enligt polisen är tre vagnar från Rumänien och ett tjugotal från Irland.

Polisen varnar liksom tidigare år för att anlita dessa oseriösa hantverkare.
Om folk låter bli att köpa deras tjänster kommer de att försvinna.


Spåren förskräcker. Exempel från den senaste månaden:
Lurad på 20 000 kr: SvT:s regionala nyheter 11 maj
De har hotat personer på Ulvsundavägen
De misstänks också för människohandel
Polisen i Nybro varnar
Äldre par betalade 120 000 för undermåligt arbete
Bråk och misshandel i Markaryd
Varning från Västernorrland
Misstänkta för bedrägeri i Blekinge

Varningsbrev från Polisen

Foto: Norra Ängby Grannsamverkan - www.grannsams.se
__________________________________________________________________________________________________________
Grannstöd Bromma


Grannstöd Bromma är en vidareutveckling av Grannsamverkan, som innebär att på frivillig bas verka brottsförebyggande.
Verksamheten innebär att frivilliga kör runt i Bromma 4 timmar varje vardag för att observera och
rapportera behov av insatser

Det finansieras av Bromma stadsdelsförvaltning, villaföreningar i Bromma och Samverkan mot brott (SAMBO),
som är en samarbetsorganisation mellan polisen, försäkrings-bolagen, Svenska Stöldskyddsföreningen,
Villaägarna och Fastighetsägarföreningen. Huvudsponsor för Grannstöd Bromma är Folksam som bekostar bilen.

Läs mer på deras hemsida www.grannstodbromma.se


Kedjehus vid Enebyvägen?

Vi var fler som läste i lokaltidningen Mitt i om eventuell bebyggelse på ängen vid Enebyvägen och undrade lite över vad som menades och styrelsen har därför tagit reda på lite mer information.

Fastighetsbolaget Järntorget har ansökt hos Exploateringskontoret om att få bygga 22 kedjehus längs Enebyvägen.
Om de får köpa marken, räknar bolaget med att husen blir verklighet om 5-10 år. Området är i dag klassat som parkmark.

Exploateringskontoret har ännu inte berett ärendet, utan inväntar det nya flygplatsavtalet. I dagsläget säger länsstyrelsen nej till byggnation på denna plats, med hänvisning till att det ligger inom flygets "bullermatta". Det nya flygplatsavtalet ska inom kort godkännas av länsstyrelsen och Stockholms stad förväntar sig att de kommer att lätta på restriktionerna för byggnation runt flygplatsen.

Styrelsen följer ärendets utveckling och publicerar ny information så snart den är tillgänglig.

Martin Arkad, Järntorget svarar så här när styrelsen frågar:
- Det stämmer att vi har ansökt om att få bygga kedjehus i Eneby. Däremot har vi inte fått någon respons från Stockholm Stad än. OM det blir ett projekt så startar det kanske om 5-10 år. I dagsläget vet vi inte mer än att vi gärna vill bygga på platsen om Stockholm Stad är intresserad av att sälja.
 

 

Nya avtalet Bromma flygplats

I samarbete med Bromma Kyrkas villaägarförening träffade vi  Marie-Louise Reinius, flygplatschef på Bromma flygplats.
Syftet med mötet var att få information och få möjlighet att ställa frågor om den framtida verksamheten på flygplatsen.

Referat från informationsmöte på Bromma Flygplats den 12 februari 2008.

Inbjudna till mötet var boende i Eneby, Bromma Kyrka samt Traneberg. Representanter från Luftfartsverket och Bromma Flygplats var Mari-Louise Reinius (flygplatschef), Ingrid Gunnarsson (flygplatschefs assisstent) och Marie Hankanen (flygakustiker).

Nuläget på Bromma Flygplats
Bromma Flygplats växer vad gäller passagerare, antal starter och landningar och omkringversamhet. Antalet passagerare har ökat kraftigt de senaste åren. År 2007 flög 1,8 miljoner passagerare från Bromma Flygplats. Totalt sett i landet är trenden att inrikesflyget minskar och att utrikesflyget ökar, detta stämmer även för Bromma Flygplats. Bromma Flygplats vinner passagerare från Arlanda. Antalet landingar ökade med 10% år 2007 jämfört med år 2006. Av starterna sker ca 40 % i sydöstlig rikning och ca 60 % i nordvästlig.

Nytt avtal 2008-2038
Luftfartsverket har haft avtal med Stockholms Stad gällande Bromma flygplats med avtalsperioderna har varit 1946-1996 och 1997-2011. Nyligen kom Stockholms Stad och Luftfartsverket överns om ett nytt avtal som gäller 2008-2038. Det senaste avtalet är godkänt av regeringen och kommunfullmäktige förväntas att godkänna avtalet i mars 2008. I korthet innebär nya avtalet bl a att:

- Stockholms stad får betalt med fem kronor per avresande passagerare, vilket beräknas ge 4 miljoner kronor per år. Markarrendet är 1 kr per år.
- Antalet flygrörelser tillåts öka från dagens 65.000 till 80.000.
- Avtalet kan inte sägas upp av en ny politisk majoritet.
- Bullergränser finns, men 20.000 flygrörelser är undantagna från bullergränsen <86 EPNdP, vilket skapar möjlighet att öppna en ny linje liknande Malmö Aviations.
- Flygtrafik får pågå tiderna vardagar 7-22, lördag 9-17 samt söndag 12-22. Undantaget från dessa tidsgränser är statsluftfartyg, t ex regeringflygplanet, som får starta tidigare.

Avtalet i praktiken och bullerstörningar
Prognosen för antalet flygrörelser visar att nivån 80.000 kan komma att nås inom en fyra års period. I antalet flygrörelser ingår inte statsluftfartyg, dvs regeringsplanet, militär och ambulansflyg.
I avtalet finns inga restriktioner vad gäller markbuller, vilket är ljud som uppstår på marken t ex vid taxning, varvning av motoret, provkörningar samt skötsel och plogning. I miljötillståndet för verksamheten finns inga regleringar vad gäller ljudnivån.

Marie Hankanen presenterade bullerstörningskartor och resultat av buller. Metoden att beräkna buller har förändrats under åren och ”bullerstörningsområdet” är nu och i framtiden betydligt snävare än tidigare, även om antalet flygrörelser tillåts öka i och med nya avtalet. Vid bullermätningar och beräkningar är det medelvärdet av ljudet som avses och bara ljud från luften. Markbuller ingår inte. Starkaste ljuden på verkar inte så mycket efterom medelvärdet under dygnet mäts. Mätmetoderna är allmänt accepterade och teoretiskt korrekta.

Bromma Flygplats har som ambitionsnivå att vara en acceptabel granne. Hur detta ska mätas, utvärderas eller genomföras var omöjligt att få besked om. Hittills har 9 villafastigheter i Bromma Kyrka fått ekonomiskt bidrag för bullersanering. Utredning om eventuell bullervall kan komma att starta. Bromma Flygplats miljöplan innehåller inga stora investeringar elller amitösa åtgärder på området.

Marie-Louise Renius mailar ut presentationsfilen inklusive bullerstörningskartorna.

/Gunilla Kinnestrand

 

 

   

 

Upp

Hej Enebys trädgårdsförening!

Här nedan följer utlovad information om vad som händer i Beckombergaområdet.
Som ni säkert redan känner till utvecklas området av oss på NCC, Veidekke och Besqab.
Utbyggnaden kommer att ske i tre etapper och vi har påbörjat arbetet i områdets norra del och merparten av dessa arbeten beräknas vara klara under 2007. 
Etapp 1 består av både radhus samt lägenheter, totalt ca 130 nya bostäder. För aktuell information om våra bostäder, vänligen kontakta respektive företag.
 

Vad har hänt sedan sist?
Markarbetena är i full gång. Vi gräver ut för att ge plats åt husgrunder, ledningar dras och vi gör provisoriska vägar.
De första husen har börjat  byggas och vi hoppas kunna ha visningshus klara för den nyfikne under våren 2007.

 Vilka tidplaner gäller?
Alla tidplaner är preliminära då de beror på många olika faktorer. Dock är det bestämt att detaljplanen för etapp 2, bestående av ca 250 nya bostäder, kommer att gå ut på samråd runt jul och beräknas vinna laga kraft
hösten 2007. Vilket i sin tur skulle innebära att vi kan påbörja byggnationerna av etapp 2 tidigast under 2008.

 Hur planerar ni för diverse vägarbeten?
Mark- och exploateringsarbeten av gatan närmast sjukhuset påbörjas under första kvartalet 2007. Gatorna för etapp 2 beräknas påbörjas sommaren 2008.

 Det kommer att finnas två infarter till Beckombergaområdet. Bland annat bekostar NBV-Bolaget*, i samråd med Stockholms stad,
 en ny rondell som kommer att ligga en bit söderut på Spångavägen, sett från Grindstugan. Den andra infarten nås från Beckombergavägen.

 Säker skolväg
Vi har inlett ett samarbete med skolans ledning, lärare, föräldrar och barn. Allt för att skapa så trygga och säkra skolvägar som möjligt.

 

 NCC, Veidekke & Besqab

 

 

Upp