Stadgar Eneby Trädgårdsstadsförening

 

Eneby Trädgårdsstadsförening bildades vid ett konstitutionsmöte 1975-11-20 på Ulvsunda slott, med föreningsformen ”ideell förening” och är en rekonstruktion av Eneby Trädgårdsstadsförening u.p.a, som hade föreningsformen ”ekonomisk förening”, och bildades 1940-09-24.
Detta datum skall även i fortsättningen gälla som konstitutionsdatum.

 

§ 1 Föreningens ändamål
Föreningen vars namn är Eneby Trädgårdsstadsförening har till ändamål att tillvarata gemensamma intressen för dem som är bosatta inom stadsdelen Eneby i Stockholms kommun. Föreningen är partipolitiskt obunden.
 
§ 2 Upptagningsområde, verksamhetsår och medlemsavgift
Varje person som är bosatt i Eneby kan bli medlem. Medlemsavgiften erlägges per enfamiljsfastighet eller lägenhet och utgår per verksamhetsår som är
1 oktober – 30 september och fastställes för ett år i taget vid föreningens årsmöte.
 
§ 3 Styrelse
Föreningens styrelse består av ordförande, vice ordförande, sekreterare, vice sekreterare och kassör. Samtliga väljes på årsmöte för en tid av två år - med förskjutna mandattider. Samtliga kan omväljas. Styrelseledamöterna fördelar själva, efter kollektivt val, posterna inom styrelsen.
Vid styrelsens sammanträden, vilka ska vara minst fyra per verksamhetsår, förs protokoll som justeras vid nästkommande sammanträde. För att beslut inom styrelsen ska kunna fattas fordras att minst tre ledamöter är eniga.
 
§ 4  Övriga föreningsfunktionärer
Vid årsmötet väljes för ett år i taget:
- Två styrelsesuppleanter
- En materialförvaltare
- Valberedning om två personer
Samtliga kan omväljas
 
§ 5 Revisorer
Till att granska föreningens förvaltning och räkenskaper under verksamhetsåret, väljs på årsmötet för ett år i taget en revisor med en suppleant. Båda kan omväljas. Räkenskaper, kallelser, protokoll samt övriga handlingar skall finnas tillgängliga under verksamhetsåret när revisorn så önskar. Räkenskaperna skall tillställas revisorn senast den 15 oktober. Revisionsberättelse skall tillställas styrelsen senast den 30 oktober.
 
§ 6 Tid för och kallelse till årsmöte
Föreningen skall hålla årsmöte senast den 30 november. Förslag skall, för att kunna upptas till behandling, vara inlämnat skriftligen till styrelsen senast två veckor före årsmötet. Förslag skall vid framläggandet på årsmötet åtföljas av styrelsens yttrande.
Kallelse till årsmöte skall ske skriftligen senast tre veckor innan mötet.
 
§ 7  Kallelse till extra föreningsmöte
Om styrelse eller revisor finner erforderligt kan extra föreningsmöte hållas. Kallelse skall ske minst tre veckor före mötet. Synpunkter eller frågor skall vara styrelsen tillhanda senast två veckor innan mötet.
 
§ 8 Rösträtt och beslut vid årsmöte och extra föreningsmöte
För att vara röstberättigad vid mötet skall man vara medlem i föreningen. Medlem är samtliga myndiga familjemedlemmar som bor i en enfamiljsfastighet eller hyreslägenhet för vilken medlemsavgift är erlagd.
Röstning får ske med fullmakt, dock kan en medlem bara ha två fullmaktsröster. Fullmakterna ska vara skriftliga och registrerade hos mötets sekreterare så fort denna blivit utsedd. (punkt två i årsmötets dagordning)
För att beslut på mötet skall kunna fattas fordras att minst 25 medlemmar är närvarande. Samtliga beslut fattas med enkel majoritet.
 
§ 9 Årsmötets dagordning
Vid ordinarie årsmöte skall följande ärende förekomma:

1. Val av ordförande för årsmötet
2. Val av sekreterare för årsmötet
3. Val av två personer och tillika rösträknare att jämte ordföranden justera protokollet
4. Fråga om årsmötets behöriga utlysande
5. Styrelsens verksamhetsberättelse
6. Revisionsberättelse
7. Fastställande av verksamhetsberättelse
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
9. Val av styrelse
10. Val av styrelsesuppleanter
11. Fråga om arvoden
12. Val av materielförvaltare
13. Val av valberedning
14. Val av revisor och revisorssuppleant
15. Budget och fastställande av medlemsavgiften för kommande verksamhetsår
16. Övriga ärenden, vilka i behörig ordning hänskjutits till årsmötet
 
§ 10 Stadgeändringar och föreningens upplösande
Beslut om ändring av dessa stadgar är ej giltigt med mindre än att beslutet fattas vid två på varandra följande möten med minst en månadsmellanrum, varav det ena skall vara årsmöte.

Beslut om föreningens upplösning fattas på enahanda sätt. Vid fråga om föreningens upplösning skall meddelande härom ingå i kallelsen till mötet. När definitivt beslut om föreningens upplösning fattas skall samtidigt beslutas om hur det skall förfaras med föreningens skulder och tillgångar.

 Upp